Retningslinjer

  • Hjem
  • /
  • Retningslinjer

Retningslinjer Webfy AS

1.01. Spesifisering og parter

Bestilling: Kontrakten gjelder mellom webfy (inkludert partnere av webfy) og kunde i siste ledd. Kontrakten er også bindende for kundes eventuelle mellomledd (agent/partner/proforma-domener). Brukere av tjenester godkjenner bruk av elektronisk registrering og cookies. Kontrakt bekreftes via online skjema eller mail/sms-aksept (IP-adresse, dato/tid – og annen pakkedata) og/eller signaturhenvisning i eget (web)skjema.

1.02. Kontraktens virkefelt og varighet

Bestilling av Webfys produkter omhandler ett eller flere av følgende: Konsulentvirksomhet (inkl. evt. materiell), domeneregistrering/flytting, webhotell (leie av serverplass, emailadministrasjon), tilleggstjenester (DNS, email, program), webdesign (inkludert ulike script/tilleggstjenester, oppdatering/publiseringsløsninger, serviceavtaler av enhver art), servertjenester (dedikert/serverleie) og e-handelsløsninger. Avtale gjelder for beskrevet innhold. Hvis domene/tjeneste er/blir utilgjengelig gjelder avtale for restinnhold, og avtalesum krediteres da for bortfalt domene/tjeneste. Oppsigelse av domene/webabonnement senest to – 2 – mnd. før etableringsmåned. Abonnement av webtjenester løper til det blir sagt opp av kunde, eller etter bekreftet og skriftlig sluttmelding ved flytting.

1.03. Garantier og ansvarsforhold

Webfy garanterer service og support for samtlige tjenester som kunden har betalt for hos Webfy. Dette inkluderer sjekk og feilretting av systemer hos Webfy. For feil eller assistanse for tjenester/programvare/script kunde har anskaffet hos andre leverandører (herunder webprogram, epostprogram osv.), må eventuell konsulentbistand bestilles hos Webfy eller partnere. Det forpliktes varsling ved vedlikehold, med unntak av uforskyldt feilretting og kritiske oppgraderinger av servere. Som regelmessig kvalitetssikrer forbeholder Webfy seg retten til å oppdatere og oppgradere servertilbudet. I tillegg til kvalitet og rutinekontroll av serverne, vil også sikkerhetsmessige tiltak gjøre det nødvendig med teknisk vedlikehold. Webfy fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle virkninger dette kan ha for kunde og/eller andre aktører.

Webfy forpliktes å holde kunder og berørte ajour med driftsmessige endringer (serverstatus), og forplikter seg likeledes til å rette opp feil og mangler som til enhver tid kan oppstå i relasjon til serverdriften. Eventuelle feil eller separate innstillinger/policy hos eksterne leverandører av internett/linjer/fiber er utenfor webfys ansvarsforhold. Så lenge web/mail/tjenesteserver fungerer online hos Webfy, må problem tas opp med ekstern leverandør (som ofte har lisensiert support som Webfy ikke har lov til å gi support for). Webfy fraskriver seg ansvar for alle force majeure forhold.

Innhold på internettsider (inkludert grafisk/media presentasjon) må ikke stride mot norsk lov. Masseutsendelse av uautorisert mail eller annen virksomhet i tilknytning til dette, eller innstallasjon av program/filer med tilsiktet/utilsiktet skadelig kode, eller program/websider som genererer svært stor belastning (bandwidth/trafikk/memory) på server og andre kundekonti, er ikke tillatt. Ved massiv trafikkforventning plikter bruker å gjøre Webfy oppmerksom på dette, og evt. få tilbud om større web/VPS/egen dedikert server. Sidene vil stenges umiddelbart og uten forvarsel hvis brudd på disse bestemmelsene oppstår. Evt. tap av filer/mail er da utenfor webfys ansvar.

Bruker av webfys tjenester er juridisk ansvarlig for alt innhold på websiden (tekst, bilde, video, audio) som kunde, inkludert mellomledd eller part sammen med kunde. Ved bruk av brukernavn/ID og passordbeskyttede tjenester, er kunden selv ansvarlig for disse. Kundens serverbaserte filer på server må lagres lokalt hos kunde. Webfy fraskriver seg ethvert ansvar økonomisk eller juridisk for kundens filer, tap av disse ved feil og/eller korrupt innlogging, hvis ikke separat avtale er gjort med Webfy. Dette gjelder også ved feil/dobbel-registreringer og andre forhold knyttet til domeneetableringer. Videresalg av av Webfy tjenester inkl. domene/mail/serverplass er ikke tillatt uten avtale.

1.04. Informasjonsplikt, abonnement, mailingliste og diverse

Webfy forplikter seg til å varsle kunde om endringer i tjenestetilbud som kan påvirke kundens forhold til sine tjenester på sine nettsider og via emailbasert nyhetsbrev. Alle kunder og kunde-ordrer online vil normalt bli oppført som abonnenter i mailinglistene med gamle/nye/oppdaterte epostadresser (må evt. sies opp uansett bortflytting/oppsigelse/ikke signert avtale). Det er kundens ansvar å sjekke at kundens emailadresse er oppført i nyhetsbrevets database på kundesiden, evt. abonnere (evt. si opp) (http://www.webfy.no/p/kontakt) ved å sende en slik henvendelse.

Kunden kan fritt si opp sin avtale med Webfy, og kan når som helst benytte seg av andre og eksterne tjenester. Tjenester forhåndsfaktureres pr mnd, og vil ikke tilbakeføres til kunden. Dette gjelder også andre tjenester fakturert som Webfy-kunde. Oppsigelse av domeneabonnement må gjøres skriftlig senest innen to – 2 – måneder før utløpsmåned (mnd domenet ble registrert) for at ikke årsavgift til domeneautoritet og administrasjon kan bli belastet for den kommende årsperioden, samt domenekarantene (web & mail) før oppgjør blir ordnet. Ved utelatt betaling sendes kravet til lovregulert innkreving. Kunde må ved flytting av domene/webkonto til Webfy selv sørge for evt. oppsigelse hos annen leverandør. Etter oppsigelse og/eller ønske om utfasing av domene(r), kan Webfy endre domeneopplysninger og eierrettigheter for utfasing eller overtakelse eller videresalg av domene(r), hvis ikke annet ønskes fra domeneholder på oppsigelsetidspunkt. Kunder kan av salgs – og informasjonshensyn kontaktes pr. post/telefon/sosiale media/mail uansett abonnementsstatus, hvis ikke annet avtales.

Webfiler lastet opp egenhendig/ved hjelp av ekstern designer til egen lagringsplass er kundens eiendom, og kan fritt benyttes/flyttes av kunden. Script utviklet/tilpasset av Webfy til ulike nettfunksjoner, er webfys eiendom og rettighetsbeskyttet/lisensbasert av webfys eller eksterne produsenter og rettighetshavere, og kan ikke flyttes fra webfys serverforbindelser. De ulike nettpakke/egenweb/shop-løsninger er abonnementsbaserte, og fjernes av Webfy ved oppsigelse/flytting. Kunde forplikter seg til selv å overføre eventuelle designfiler før evt. avslutning/endring av sitt kundeforhold med Webfy. Etter avsluttet kundeforhold ved mislighold/flytting/oppsigelse, slettes samtlige filer tilhørende kunden. Webfy fraskriver seg ethvert ansvar for tap av disse filene. Webfy fraskriver seg ethvert ansvar for kundens tap ved sletting av domenekonti/overføring av domenekonti til registrar/autoritet hvis fornyelse ikke er betalt innen foreskrevet abonnementsfrist, eller flytting ikke er utført før abonnementsutløp for domenet.

Ved bruk at inkluderte tilleggsprogram, webløsninger eller annen VPS/serverleie med ekstern lisens, er bruker underlagt ekstern support hos de respektive leverandører, hvor annet ikke er definert. Eksterne script/moduler er IKKE tillatt å innstallere på egen hånd på webfys servere eller eksterne tjenere, da script/moduler i serverpark er vurdert utfra sikkerhetshensyn og serverbelastning hos leverandør.

Webfy forbeholder seg retten til å endre tjenestespesifikasjoner og retningslinjer beskrevet i kontrakten. Kunde må være myndig (over 18 år) som kontaktperson relatert til domene/webkonto. Kunden forplikter seg til å holde seg orientert om gjeldende policy via vårt nyhetsbrev, våre nettsider, tilhørende sosiale medier.

1.05. Fakturering, angrefrist og betalingsforhold

Avhengig av tjenestens innhold, faktureres kunder med forfall fra 10 dager. Tjenestene, med unntak av diverse design – og konsulentrelaterte tjenester, faktureres for mnd. av gangen. Faktura inneholder spesifikasjoner av tjenester, forfallsdato og informasjon om tiltak ved for sen betaling (umiddelbart varsel om inkasso). Efaktura (EFAK) sendes pr. email (mailtekst/PDF), og ilegges ikke fakturagebyr (dekning til porto/papir/emballasje). Papirfakturering ilegges fakturagebyr som angitt i til enhver tid oppdatert prisliste. Kortbetaling (forskudd ved bestilling av tjenester) ilegges ikke fakturagebyr. Evt. Kortfeil omgjøres til vanlig fakturabetaling. Inngått avtale forplikter til betaling mht. webfys utlegg til registrar/leverandør og utført timerverk for tjenesten. Angrerett gjelder ikke for domeneregistrering, da et domene er kundetilpasset, og etter registrering ikke igjen blir tilgjengelig for salg (via domenesøk) før etter en periode opp til 2 år, og at webfys egne leverandørutlegg ikke refunderes til webfys. Registrering utføres også umiddelbart etter mottatt avtale fra kunden. Det samme gjelder allerede utført timeverk fra Webfy, inkl. evt. utlegg til tredjepartsleverandør og kjøpte lisenser. Abonnement for tilleggstjenester utover domene og evt. etableringskostnader/timeverk faktureres forskuddsvis pr mnd, og refunderes ikke med mindre særlige grunner foreligger. Dette fordi abonnementskostnader og evt. lisenser hos Webfy i mange tilfeller er forhåndsbetalt til leverandører uten mulighet til refundering (jfr. også Angrerettslovens §12b). Evt. oppsigelse gjelder fra neste abonnementsperiode (normalt 12 mnd).

Domener og webkonti som registreres/opprettes inkl. flytting/etablering (reservering/webhotell/publiseringsløsning/shop) hos Webfy: Ved utelatt/misligholdt betaling fra kundens side (gjelder også fornyelse av domenekonto), har Webfy etter forfall eiendomsrett over konto og disposisjonsrett over domenet, til videresalg til andre kunder eller avregistrering og utfasing av domenet, samt endring av kontakt, mail osv. Tilsendelse av auth info/passord for evt. flytting utleveres ikke før avtalt betaling er Webfy i hende. Evt. endringer av eierforhold (eierskifte) og andre tiltak som må gjøres i hht. domeneautoriteter, belastes kunde til faste gebyrer. Ved misligholdt oppgradering eller andre tjenester (design m.v., se pkt. under), vil domene inkl. evt. webkonto stenges. Evt. allerede betalt registrering/abonnement vil trekkes fra økonomisk krav før dette sendes innkrevingsinstans og ytterligere inkassorutiner i henhold til norsk lov. Justeringer av tjenestesatser reglueres uten varsel og i lys av leverandør – og konsumprisindeksrelaterte (normalt hvert 3.-4. år) normal-prisstigning i økonomien generelt.

Webløsninger i design/shop-pakker (egenweb, nettpakke, e-handel, annet webdesign o.l.) løper i abonnement fra etablering av løsningen. Etablering og abonnement må eventuelt betales før design/tilpasningsønsker er ferdig utført hvis kunde selv ikke har sendt stoff til Webfy før forfallsdato. Egenweb/Nettpakker/E-handel som faktureres med abonnement løper altså rett etter at etablering av løsningen er utført, uavhengig av om kundens tilpasningsønsker ikke er Webfy i hende, eller korrekturønsker er sendt fra kunde. Dette pga. lisenskostnader, utført timeverk/arbeid med oppsett av den tekniske løsningen og abonnementsstatus. Webfy vil utføre design så snart stoff til sidene foreligger.

Misligholdt betaling på etablering av domene/webhotell, domeneregistrering/flytting/utelatt fornyelse innen frist, webkonto og andre webløsninger vil imøtegås med gebyrbelagt varsel, inkassovarsel med umiddelbar betalingsfrist. Fører ikke purring frem, vil inkassopartner ta over fakturabehandlingen. Tjenester vil umiddelbart stenges og gis status «stengt pga. misligholdt betaling» eller liknende ordlyd. Domene/webkonto med innhold vil fjernes/nedstenges, og må ved betaling opprettes på nytt til ordinære startkostnader. Dette gjelder også utført arbeid/webløsninger på eksterne servere/webhotell/presentasjoner. Webfy fraskriver seg alt ansvar for stengning og sletting av tjenester/webkonti. Feilbetaling og/eller dobbelbetaling blir automatisk overført kreditt for gjeldende konto til neste abonnementsperiode, hvis ikke sum ønskes direkte tilbakeført. Fakturaavd. må da kontaktes.

Kortbetaling er mulig for webfys kunder. Webfy har intet ansvar for misbruk av kort av tredjepart, eller betalingsforsinkelse som følge av kortbruk, misbruk eller ethvert tap som følge av kortbetaling. Ved utenlands – eller annen gebyrbelagt betaling, må alle eventuelle valuta/bank-omkostninger betales av kunde i sin helhet. Ved feil i kortbetaling av nye ordrer, omgjøres bestillingen til ordinær fakturabetaling.

Service-abonnement løper til det sies opp av kunden uavhengig av kundens endringer av hosting/DNS/flytting. Domene – og webkonto må sies opp skriftlig (http://webfy.no/) senest innen 2 mnd. før kontoutløp (domenets registreringsmåned), for ikke å bli belastet med ny domene-årsavgift. Før abonnementet på 12 måneder utgår, vil kunden automatisk faktureres for 12 nye måneder/årsabonnement. Domenefornyelse faktureres opp til 2-3 mnd. i forkant, med frist og informasjon for å beholde domenet. Dette for at Webfy selv må ha tid til å fornye domenetjenesten hos de ulike domeneautoriteter/leverandører innen fristen. Etter oppsigelse og/eller flytting av domenet fra Webfy, vil konto og alle filer fjernes fra våre servere innen 0-4 uker. Viktig: Ønsker kunde at webfiler/mail på webfys server/DNS skal beholdes ut abonnementsperioden, må dette meddeles i god tid før flytting til annen leverandør eller samtidig med oppsigelsevarsel. Det er kundens ansvar å fornye sitt domene/abonnement, og å opplyse om evt. ny fakturaadresse eller ekstern hosting av domenet. Evt. sletting av domene/mail/webfiler pga. for sen betaling av abonnement og/eller feil i kundeopplysninger/hostinginformasjon er kundens ansvar. Webfy fraskriver seg alt ansvar for stengning og sletting av tjenester/webkonti. Evt. reetablering av en konto (eks. innhold) faktureres etter gjeldende satser for etablering. Webfy fraskriver seg i denne sammenhengen ethvert økonomisk og juridisk ansvar for avregistrerte domener (inkl. overførte/eierskiftede) og slettede mail/webfiler. Enkelte internasjonale, kundeoppsagte/ikke fornyede domener ( forhandlerstatus bl.a. hos hovedregistrar Enom o.a.) overføres til leverandør/hovedregistrar etter abonnementsutløp, med egne prissatser og policy (redemption) for reaktivering via Webfy. Webfy fraskriver seg ethvert ansvar for domener som overføres tilbake til hovedregistrar.

Tilleggstjenester må, hvis de ikke ønskes lenger, sies opp for ikke å faktureres for nye mnd. når webkontoens hovedabonnement skal fornyes hvert år, minimum 2 mnd. før hoved-abonnementets utløp.

2.01. Generelle betingelser (domene/webdrift, publisering og design)

Webfy retningslinjer kan endres når hensyn tilsier dette, utfra sentrale myndigheters pålegg, eksterne leverandørbetingelser og andre forhold som påvirker driften. Kunde plikter å holde seg informert om generelle retningslinjer, og mottar informasjon om endringer og link til webfys Retningslinjer via kundebrev et antall ganger pr. år. Domeneabonnement (alle domenetyper) som opphører enten ved oppsigelse eller misligholdt betaling/ikke fornyelse etter varsel om dette (herunder abonnenter som ikke har oppdatert korrekt kontaktinformasjon), gir Webfy rett til å avregistrere/overta (juridisk eierskifte) domene(r) og tilby til andre interessenter.

webfys serverdrift, publiseringsløsninger og webhotell: Webfy tilbyr kun lagringsplass og design av hjemmesider med innhold som ikke rammes av norsk og internasjonal lov og nettbaserte retningslinjer for god webskikk, definert av bl.a. NORID som ansvarlig ISP med hensyn til markedsanseende og kunderelasjoner. Webfy kan under visse omstendigheter omformulere eller redigere innhold av tekniske og/eller webskikk-relaterte hensyn, i positiv kontakt og koordinasjon med kunde og/eller kontakt for kunde. For norske domener gjelder sentrale bestemmelser utarbeidet av norske myndigheter og NORID. Masseutsendelse av mail og mailinglistebaserte utsendelser fra mailserver eller serverprogramvare for masseutsendelse av mail på webservere/databaser er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Webfy.

For webfys publiseringsløsninger, herunder egne hjemmesidepresentasjoner/webhotell og e-handelssystemer, inkluderes enkel support/manual knyttet til login og navigering i admin. Det inngår ikke i prisen egen opplæring i programmeringsspråk (herunder html o.l.), FTP/upload via eksterne program, standard tekstbehandling eller bildebehandling (via diverse progamløsninger) knyttet til web/publiseringsverktøy. For konsulenttjenester, forskuddsbetalt via avtalte kanaler, løper avsatt tid uavhengig av evt. avbrudd (ekskl. uforutsette forhold for kunde/Webfy) og kan ikke deles opp. Dette gjelder både arbeids – og telefonmøter. Webfy har ikke anledning til fremmedsupport på utstyr som kunder er i besittelse av, og som ikke fungerer med tjenester som er operative på servernivå. Dette pga. kapasitet, teknologi, risiko mht. ansvar og lisenisert support tilhørende leverandør og deres prdodusentavtaler med kunden. Kunde må derfor ta lokalt nettverks/program/maskin-problematikk opp med salgsstedet.

Generelle vilkår for webdesign av løsninger: Alle typer design og modulbaserte tjenester utføres pr. mail og evt. telefonbetjening* og konsultasjoner* (*egne satser). Stoff sendes pr. mail og i digital form (tekst/bilder/multimedia), evt. med tilleggsgebyr for manuell skanning/digitalisering av bilder/tekst, eller spesialutforming av grafisk logo-arbeid (gjelder ikke tilpasning). Design/web/shop/pakke/betalingsløsning m.v. utføres via profesjonell, malbasert produksjon og gis en fri korrekturrett etter første presentasjon. Løsninger er som beskrevet i tekst og i demoutgaver tilsendt på mail, og avviker ikke fra disse malene. Etter første presentasjon og evt. tilpasning/retting, påløper ordinære satser. Tilpasning av web i ettertid (etter førstegangs etablering) mht. tekst, bilder, grafikk, rammer, script, moduler o.a. faktureres avtalt pris. Dette gjelder også ytterligere tilpasning av lay out/maler/tema eller tilpasning etter eksterne endringer i programmeringsmoduler, serveroppdateringer og generell endring av programutvikling på internett. Dette inkluderer også feilsøk og evt. feilretting etter kunderelaterte justeringer. Brukere av ulike CMS-program o.a. plikter å følge opp meldinger om (sikkerhets)oppdateringer via admin-panel o.a., og oppdatere disse – evt. bestille dette fra designbyrå eller Webfy. Alle priser opplyst er eks. mva. hvor annet ikke er opplyst.

Webfy er ikke ansvarlig for innhold på hjemmesider/linker/bannere/reklame/omtale (tekst, bilder, video, audio), forwarding-destinasjon eller serverplass. Som leverandør plikter man å fjerne/stenge sider etter kundes henstilling og/eller nasjonale myndigheters henstillinger. Backup utføres normalt daglig for ordinære webfiler. Generasjonsbackup eller backup på spesielle webløsninger (cms/shop-script m.v.) må gjøres av kunde, evt. avtales spesifikt med Webfy. Som leverandør av webtjenester er ikke Webfy ansvarlig – økonomisk eller på noe annen måte – for teknisk svikt, svikt i servertilkytning, båndkapasitet, ekstern servertilknytning (egen og forwarding), backupsvikt eller nedstengning som resultat av innhold, grafisk fremstilling, utdatering og fakturamessige forhold. Webfy er ikke ansvarlig på noen måte for eventuelt utdatering eller endring av grafiske eller scriptrelaterte tjenester (serverteknologi, mysql/php-versjoner m.v.) på hjemmesider eller publiseringssystemer (Egenweb, Egenshop, Juniorshop osv.) på senere tidspunkt etter at produksjon av nevnte tjenester er utført. Webfy vil i slike tilfeller være behjelpelig med å formidle kontakt og/eller tilby nye løsninger til standard eller rabatterte priser.

Kunde, evt. inkl. kundens webdesigner eller webbyrå, plikter å oppdatere både filer og scripts (CMS-løsninger, E-handel o.a.) med tanke på anti-hack programvare. Benyttes eldre scripts og programmer må kunde sørge for at disse er oppdatert med siste sikkerhetsoppdateringer (gjelder også sider som er etablert av Webfy). Scriptrettigheter og adgang mht. delte filer, passordbeskyttelse m.v. pliktes å settes til strengest mulige standard (gjelder også sider som er etablert av Webfy). Hjemmesider som strider mot disse retningslinjer, vil bli bedt om å oppdatere sine script/evt. fjerne samtlige filer på webområdet. Ved oppdagelse av hackede sider, vil webfys serveradmin straks slette kontoen inkl. tillegg mht. statistikk/mail/ftp/databaser for å unngå at andre konti smittes. Webfy fraskriver seg ethvert ansvar for sletting eller tapte filer som følge av dette eller slike angrep. Ved påvist hack attack plikter kunde å fjerne samtlige filer på webområdet, og etter at serveradmin har endret innloggingsID benytte oppdaterte og mer beskyttede script. Scripts: Emailprogram, tilleggstjenester, statistikk m.v. kan uten varsel endres og oppgraderes for konstant forbedring av tjenestetilbudet for kundene. Webfy har intet ansvar for eksterne (frilans) designertjenester.

Partnere og Forhandlere: Spesifisering av avtale gjelder for hver enkelt Agent. All form for nettpresentasjon må følge ordinære retningslinjer beskrevet i kontraktforhold (dette) for Webfy. Engangssum for provisjon av salg og service inkluderer første års kundeforhold. Avtale kan uten varsel oppheves av Webfy ved brudd på retningslinjer, betalingsforhold og/eller utfra virksomhetsendringer. Design: Partner/forhandler har kundekontakt mht. design, og henvendelser fra kunde rettes til registrert kontakt. Webfy forpliktes til fri support og assistanse ved diverse kundehenvendelser fremskaffet av/for partner og/eller forhandler